جمعه، شهریور ۲۷، ۱۳۸۸

تا پیروزی رسیدن, یک یا حسین دیگر

همه می روند, من هم می روم
از همینجا اعلام می کنم امروز نشستن در خانه حرام است.
امروز مثل سیزده به در است. اگر در خانه بمانید یحتمل نحسی اش دامنتان را می گیرد.
امروز درس بزرگی به دیکتاتور ها می دهیم...

هیچ نظری موجود نیست: